กองการศึกษา

โครงสร้างบุคลากร กองการศึกษา

นายโอภาส โพธิ์วงศ์

ผู้อำนวยกองการศึกษา

นางสาวคนึงนิต มะโนปิน

นักวิชาการศึกษา

- ว่าง -

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางดวงเดือน บัวระหงษ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนันทวัน อินต๊ะรักษา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวภัทรารวีย์ ใบแสง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุภาพร อะจิมา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัตนาภรณ์ คำยามา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัทติยา ชิวปรีชา

ผู้ดูแลเด็ก