ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง

นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 089-6259246

นายศิรวิชญ์ เขียวหงษ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 091-8531561

นายพงษ์นิรันดร์ ยามวงค์

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 089-9993707

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

- ว่าง -

ปลัดเทศบาลตำบลดอนแก้ว

โทร : 053-429827 ต่อ 15

นายอาทิตย์ อุตนะวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 053-429827 ต่อ 11

นางรชต ทองขันธ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 053-429827 ต่อ 12

นายโอภาส โพธิ์วงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 053-429827 ต่อ 17

นายสุพจน์ ใจสม

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 053-429827 ต่อ 13