ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง

นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 089-6259246

นายศิรวิชญ์ เขียวหงษ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 091-8531561

- ว่าง -

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางศิริลักษณ์ เงาคำ

ปลัดเทศบาลตำบลดอนแก้ว

โทร : 081-3669229