ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง

นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 089-6259246

นายศิรวิชญ์ เขียวหงษ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 091-8531561

นายพงษ์นิรันดร์ ยามวงค์

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 089-9993707

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายชินวัตร นิลบรรพต

ปลัดเทศบาลตำบลดอนแก้ว