หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นายชินวัตร นิลบรรพต

ปลัดเทศบาลตำบลดอนแก้ว

นายอาทิตย์ อุตนะวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางรชต ทองขันธ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายโอภาส โพธิ์วงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสุพจน์ ใจสม

ผู้อำนวยการกองช่าง