หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นางศิริลักษณ์ เงาคำ

ปลัดเทศบาล

นายอาทิตย์ อุตนะวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางรชต ทองขันธ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายโอภาส โพธิ์วงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสายัณห์ ดวงแสง

ผู้อำนวยการกองช่าง