รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของเทศบาลตาบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564