สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้างบุคลากร สำนักปลัด

นายธวัฒน์ สมบูรณ์

ประธานเทศบาลตำบลดอนแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)

นายประสงค์ สมพบ

รองประธานเทศบาลตำบลดอนแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)

นางอัญชลี มณีวรรณ์

เลขานุการประธานเทศบาลตำบลดอนแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)

นายเสรี วงค์คำแสน

สมาชิกสภาเทศบาลดอนแก้ว (เขต1)

นางสาววราภรณ์ จักร์คำ

สมาชิกสภาเทศบาลดอนแก้ว (เขต1)

นายณรงค์ พวงมาลัย

สมาชิกสภาเทศบาลดอนแก้ว (เขต1)

นางรุ่งอรุณ ทองอินทร์

สมาชิกสภาเทศบาลดอนแก้ว (เขต1)

นางไพริน งามลิ

สมาชิกสภาเทศบาลดอนแก้ว (เขต1)

นางกันต์กนิษฐ์ ชื่นตา

สมาชิกสภาเทศบาลดอนแก้ว (เขต2)

นายไชยวัศ พานทอง

สมาชิกสภาเทศบาลดอนแก้ว (เขต2)

นายสมพร ชูศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาลดอนแก้ว (เขต2)

นางสาวธัญญาภรณ์ ทำบุญ

สมาชิกสภาเทศบาลดอนแก้ว (เขต2)