เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล