ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนแก้ว

 

1. ด้านเกษตรกรรม
                                      นายมี ใจมา

               เกษตรกรอาสา / วิทยากรด้านการเกษตรอำเภอสารภี
                             ที่อยู่ 68 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว
                              อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
                           หมายเลขโทรศัพท์ 089-85473069

 

2. ด้านศิลปกรรม
                            นายธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
                      ศิลปิน จิตกรรมและประติมากรรม

                          ที่อยู่ 68 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว
                           อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
                        หมายเลขโทรศัพท์ 089-85473069

 

3. ด้านการแพทย์ไทย
       3.1   นางทองดี โพธิยอง (การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน)
           ปราชญ์ชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร
                       ที่อยู่ 28 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว
                        อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
             หมายเลขโทรศัพท์ 053-428306 ,0895552345

 

3. ด้านการแพทย์ไทย
        3.2        นายธวัฒน์ สมบรูณ์ (แพทย์แผนไทย)
                      ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว
                         ที่อยู่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว                                                     อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่                                                  หมายเลขโทรศัพท์ 081 6732785

 

 

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
                              นายศุภวิชญ์ ทองยอด
      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 /ประธานกลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านน้ำโจ้
                         ที่อยู่ 30/1 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแก้ว
                            อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
                        หมายเลขโทรศัพท์ 081-8855269 

 

5. ด้านอื่นๆ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน
                                นายประสงค์ สมพบ
                    ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดอนแก้ว
                        ที่อยู่ 49 หมูที่ 5 ตำบลดอนแก้ว
                          อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
                        หมายเลขโทรศัพท์ 085-695090