คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนแก้ว

นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง

นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 089-6259246

นายศิรวิชญ์ เขียวหงษ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 091-8531561

นายพงษ์นิรันดร์ ยามวงค์

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 089-9993707

นางสาวศิริธร สัสดี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 099-2923694

นางอุไรพร ศรีทองใบ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 081-9522665