คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนแก้ว

นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง

นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 089-6259246

นายศิรวิชญ์ เขียวหงษ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 091-8531561

- ว่าง -

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

นางสาวสุพรพรรณ คำศรี

เลขานายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 082-9520922

นางอุไรพร ศรีทองใบ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว

โทร : 081-9522665