ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่