สำนักปลัด

โครงสร้างบุคลากร สำนักปลัด

นายอาทิตย์ อุตนะวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวจิดาภา ศิริเขตต์บุญ

นิติกร

นางสาววิไลวรรณ บุญยืน

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจุฑารัตน์ ทองแมน

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวพรพิภา ใจหนิม

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธิดารัตน์ จรัสพันธุ์กุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ว่าง –

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายพลภัทร สิทธิปัญญา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจีระชาติ คำลือ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปิยะดนัย จันทราช

พนักงานจ้างทั่วไป

(พนักงานขับรถดับเพลิง)

นางสาวเหมือนฝัน โจว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัฐพงษ์ คำเรือง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิรัตน์ เป็งคำตา

พนักงานจ้างทั่วไป

(พนักงานขับรถกู้ชีพ-กู้ภัย)

นายฐิติพงษ์ ขันสุยะ

พนักงานจ้างทั่วไป

(พนักงานขับรถกู้ชีพ-กู้ภัย)