โครงการ เทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ “เทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ในระหว่างวันที่ 7 – 14 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลดอนแก้ว ได้จัดทำโครงการ “เทศบาลพบประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นได้พบปะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รับทราบปัญหา ความต้องการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลดอนแก้ว ทั้งได้ถือเอาโอกาสนี้ทำการประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารงานของเทศบาล ภายใต้การนำของ นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้  ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งช่องทางในการบริการประชาชน เมื่อต้องติดต่อราชการกับเทศบาล ซึ่งงานนี้สร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดการพบปะพี่น้องในหมู่บ้านต่าง ตามโครงการ ดังนี้
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์หลังวัดตำหนัก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 97 คน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565    หมู่ที่ 5 ณ วัดดอนแก้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 77 คน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    (เช้า) หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ 6 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 58 คน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  (บ่าย) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ณ อาคารอเนกประสงค์หลังวัดตำหนัก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 74 คน