พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันพฤหัสที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

          คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนแก้ว ได้พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบร่างแผนดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนแก้ว