การประชุม พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ลดความเสี่ยงการทุจริต

การประชุม พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ลดความเสี่ยงการทุจริต

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565  นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนแก้ว โดยมีเรื่องและประเด็นสำคัญดังนี้

(1)  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565

(2) ติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

(3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(4) ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ลดความเสี่ยงการทุจริต

ในการนี้นายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว ได้มอบนโยบาย ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารให้กับปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนดังนี้

1.ให้ทุกส่วนราชการบริหารงาน และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้เทศบาลตำบลดอนแก้ว บรรลุเป้าหมายเป็นองค์กรที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับ AA

 2. ให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบริการประชาชน มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเทศบาลตำบลดอนแก้ว

3. สร้างสำนึกในการรักองค์กร การตระหนักต่อหน้าที่ สนับสนุนส่งเสริมความสามัคคี ให้เกิดขึ้นภายในเทศบาลตำบลดอนแก้ว การเคารพและให้เกียรติต่อกัน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

4. ให้ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี และกำกับดูแลควบคุมพฤติกรรม การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ พนักงาน พนักงานจ้าง หากพบว่าบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัยราชการ ให้ทุกส่วนราชการ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามจริง และให้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริง

 5. ให้มีการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหาร ร่วมกับปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนแก้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลดอนแก้ว