กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต้านการทุจริต

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนแก้ว ได้มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต้านการทุจริต โดยมีนายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว เป็นประธานในพิธี ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้วได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. อ่านประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลดอนแก้ว

2. อ่านประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

3. กิจกรรมการปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

4. ประกาศประมวลจริยธรรมของช้าราชการของเทศบาลตำบลดอนแก้ว

5. ประกาศกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้เน้นย้ำให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบริการประชาชน มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมกับได้มอบนโยบาย ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารให้กับปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคน นำไปปฏิบัติ