การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ