แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔