เทศบาลตำบลดอนแก้ว

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕