กองช่าง

โครงสร้างบุคลากร กองช่าง

นายสายัณห์ ดวงแสง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอนันต์ กันยวง

นายช่างโยธา

นายชิติพัทธ์ แก้วประเสริฐ

นายช่างโยธา

นายจิรัฏฐ์ คำชื่น

คนงานทั่วไป

นายปกรณ์เกียรติ แสนศักดิ์หาญ

คนงานทั่วไป