กองคลัง

โครงสร้างบุคลากร กองคลัง

นางรชต ทองขันธ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอำภา ธรรมสุ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวิโรจน์ จันทร์นวล

นักทรัพยากรบุคคล

- ว่าง -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสินีนาฎ หงษ์ใส

คนงานทั่วไป

นายนพดล สมเด็จ

คนงานทั่วไป