กองคลัง

โครงสร้างบุคลากร กองคลัง

นางรชต ทองขันธ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอำภา ธรรมสุ

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ว่าง -

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพิกุล คำชัย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

- ว่าง -

คนงานทั่วไป

นายนพดล สมเด็จ

คนงานทั่วไป