วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“ท้องถิ่นสามัคคี นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”